Möte med Skolverket

I början av sommaren 2022 bjöd Skolverket in representanter från ämneslärarföreningar och nationella resurscentrum för dialog om forskning, beprövad erfarenhet och skolans digitalisering. Tidigare hade Skolverket hört forskare på temat digitalisering, utbildning, undervisning och lärande och ville därför öppna upp för att synliggöra professionernas blick på utmaningar och möjligheter på samma tema.

I det digitala mötet deltog 14 representanter för ämneslärarföreningar och nationella resurscentrum runt om i landet.  Musiklärarnas Riksförening deltog i dialogen. Nedan redogör föreningens ordförande Lotta Liljered för sina erfarenheter.

Den 21 juni 2022 hade jag den stora äran att representera Musiklärarnas Riksförening i ett samtal med Skolverket. Med i samtalet var representanter från landets ämneslärarföreningar och nationella resurscentrum. Samtalet skedde inom ramen för den del av Skolverkets sektorsansvar för skolväsendets digitalisering som handlar om forskning och beprövad erfarenhet. Syftet var att tillsammans skapa en fördjupad bild av professionernas röster och perspektiv på frågor om digitalisering, utbildning, undervisningens och lärande som svenska forskare lyfter fram som relevanta för att utveckla praktiken i skolan.

Det var ett mycket spännande möte där vi alla fick ta del av de olika ämnenas utmaningar och vinster i förhållande till digitaliseringen. Med era enkätsvar från vårens undersökning kring digitala verktyg kunde jag dela med mig av både de fördelar musiklärare ser med de digitala
verktyg som idag är vår vardag samt belysa de svårigheter och utmaningar som dessa medför. Inte minst ojämlikheten mellan kommuner men också mellan skolor inom samma kommun. Det var väldigt intressant att få en inblick i hur våra olika ämnen möter olika utmaningar och hittar olika användningsområden i den digitala djungel som är en del
av vår gemensamma vardag även om vi alla var rörande överens om att skolans uppdrag och våra faktiska förutsättningar att genomföra detta inte alltid går hand i hand.

Några exempel på förbättringsområden som framkom under mötet var;

  • Ökad likvärdighet
  • Rättssäkert material, många vittnade om att utbudet är oändligt och det är omöjligt för varje enskild lärare att granska utbudet
  • Kopplat till föregående punkt lyftes även marknadens påverkan och svårigheten att hinna granska läromedel och vet vad som är bra material eller bara bra marknadsföring

Skolverkets representanter antecknade flitigt och nu väntar vi med spänning på vad mötet kan generera!

Lotta Liljered
Ordförande
Musiklärarnas Riksförening