Stäm upp!

Musikundervisningen är nedprioriterad, konstaterar en ny undersökning från Lärarnas riksförbund, Stäm upp. Musiklärare får inte tillräckliga förutsättningar att bedriva musikundervisning. Detta påverkar elevernas intresse för vidare studier och kunskaper.
Drygt 400 lärare musiklärare har intervjuats.


Frågorna gällde hur lärarna ser på förutsättningarna att bedriva god undervisning i ämnet i förhållande till vad som står i den nya kursplanen. En majoritet av lärarna i musik, 70 procent, svarar att de har tillräckliga utbildningsmässiga förutsättningar för att bedriva undervisning enligt den nya läroplanen.
Men fler än var tredje lärare svarar att de inte har en ändamålsenlig lokal att bedriva undervisningen i, en musiksal. Det gör det svårare att bedriva likvärdig undervisning av hög kvalitet.

Lika många lärare svarar att man inte anser att utrustningen är tillräcklig för undervisningen. Möjligheten för lärarna att planera och utvärdera sin undervisning spelar stor roll för undervisningens kvalitet. För lärare i praktiska och estetiska ämnen är detta ofta särskilt problematiskt eftersom de vanligtvis undervisar ett betydligt större antal elever än lärare i andra ämnen.

LR:s undersökning visar att en musiklärare i snitt undervisar 232 elever per vecka. Vanligtvis varierar elevantalet mellan 150 och 300 elever i veckan. I extremfallen undervisar en lärare 400 elever i veckan. Det är också sällan som halvklassindelning är möjlig.

En överväldigande majoritet av lärarna i musik, 87 procent, svarar att de inte har tillräckligt med tid för dokumentation och reflektion. Det innebär att de inte hinner följa upp varje elev tillräckligt, samt har svårt att få tid till lektionsplanering.

Det är allvarligt att förutsättningarna för musiklärare att bedriva god undervisning både brister och skiljer sig åt i så stor utsträckning. Ämnet ska inte ses som ett rekreationsämne utan som ett kommunikativt kunskapsämne. Undersökningen bekräftar att synen på musikämnet varierar högst betänkligt bland landets grundskolor.

Men det finns goda möjligheter att förbättra förutsättningarna för musiklärarna och därmed förbättra kvaliteten i musikundervisningen. Detta förutsätter dock att skolans huvudmän tar musiklärarna och de nationella styrdokumenten på allvar.

LR föreslår att undervisningsgrupperna anpassas efter musikämnets förutsättningar och de krav som ställs enligt kursplanen. En nationell reglering om mindre undervisningsgrupper måste övervägas så att de musikskapande momenten genomförs med grupper om maximalt 15 elever. Detta är också en arbetsmiljöfråga för musiklärarna. Arbetsmiljöverket rekommenderar just ett maxtal om 15 elever för de ljudintensiva momenten.

Vidare föreslår LR att skollagens regler om ändamålsenliga lokaler skärps och tydliggörs, samt att lokalerna ska vara utrustade med de verktyg (instrument) som undervisningen kräver.
Det krävs tydligare statliga regleringar, både vad gäller undervisningsgrupper och utrustning, då huvudmännen uppenbarligen inte vill eller anser sig kunna skapa de förutsättningar som krävs för att kursplanens mål ska uppfyllas.
Källa: LR 2013

Läs hela rapporten 
Etiketter: arbetsmiljö rapport