Behörighet: Lärar-legitimation

Efter vår artikel om lärarlegitimation i nummer 2  av Musikläraren har vi fått lite reaktioner. Artikeln handlade om vilka lärarexamina som ger legitimation.
I/E-lärare hört av sig och påpekat att vår uppgift om att lärare med en ensemble och instrumentallärareexamen ej kan bli legitimerade lärare är felaktig. Tyvärr är det nog så att vi har rätt, eller ”rättare sagt” borde ha rätt. Det tullas nämligen på kraven.


I/E- examen är inte någon lärarexamen mot ungdomsskolan utan just en ensemble och instrumentallärareexamen. Denna infördes i samband med den nya musiklärarutbildningen som började 1978. Lärare med en
I/E-utbildning är behöriga att undervisa i kommunala musikskolor och liknande verksamheter.
Formellt avskaffades denna utbildning i och med lärarutbildningsreformen år 2001 då en lärarexamen som omfattade all
lärarutbildning, förutom folkhögskollärare och flyglärare, infördes.

Det tullas på kraven - undantag 1
Det är dock fullt tänkbart, som sagt, att lärare med en IE-examen erhållit lärarlegitimation. Det tullas på kraven. MR:s ordförande, Kristina Stenborg, berättade för oss att en god vän till henne, som inte har någon examen i musik, fått legitimation genom ett intyg från sin rektor där rektorn intygar lärarens lämplighet. ”Vännen” har enligt uppgift aldrig undervisat i musik - däremot har denne ansvarat
förskolekabaréer varje år på sin skola.

Det tullas kraven - undantag 2
För att bli behörig och därefter ansöka om lärarlegitimation kan lärare gå behörighetsgivande
kurser inom Lärarlyftet. Skolverket har emellertid fått ställa in mängder av dessa kurser.
2013 ställdes 98 kurser in. Få lärare söker. En förklaring till detta är att kurserna är underfinansierade.
Lärarna måste bekosta kurserna själva.
En annan anledning är Skolverkets frikostiga behörighetsgivande och beviljande av lärarlegitimation. En lärare kan enligt med de nya regler som infördes i december 2013 bli behörig i musik om han eller hon undervisat i ämnet i åtta år utan utbildning och examen i ämnet. Om man fyller 57 år senast
2015 räcker det med fyra års undervisning(!).
Signalvärdet är naturligtvis förödande. Varför genomgå en kompetensutveckling när man med Skolverkets goda minne kan ta en genväg? Är verkligen Björklund medveten om denna
”invärtes urholkning” av den svenska skolan?

Det tullas på kraven - undantag 3
Förskolan är en viktig pedagogisk miljö. Nu öppnar regeringen för att personal utan legitimation
och behörighet skall få undervisa i förskolor med särskild pedagogisk inriktning.
Förslaget är enligt lagrådsremissen en anpassning till motsvarande undantag som finns i
ungdomsskolan.

Musiklärarnas Riksförening menar att Skolverket skall dra in de befintliga undantagen för ungdomskolan! Det är mycket olyckligt om kraven för att erhålla en legitimation varierar
och urholkas!
Låt oss gemensamt verka för att upprätthålla yrkets ”legitimitet”.
Etiketter: behörighet