Notkopiering

Musiklärarnas Riksförening får då och då frågor som rör kopiering av noter för användning i undervisningen. Oftast har vi hänvisat till det kopieringsavtal som finns mellan stat/kommun och
Bonus Presskopia. Reglerna är knappast enkla och vi har förstått att många skolor är tveksamma inför tillämpningen av reglerna. För att få en någorlunda komplett bild av notkopiering tog musikläraren kontakt med Svenska Musikförläggareföreningen som i nedanstående anvisningar hoppas kunna ge stadga och styrsel åt notkopieringen i såväl högskolan, ungdomsskolan som i den kommunala musikskolan.

 

Noter och sångtexter
Huvudregeln är mycket enkel. Den som använder noter och texter måste använda original. Det kan vara notböcker, nothäften eller enstaka noter köpta i en musikaffär eller på Internet. Kopior får alltså inte användas, varken vid repetition eller konsert. Men regler har som bekant ofta ett eller flera undantag.
Har kompositören och textförfattaren varit döda i mer än 70 år är det enligt upphovsrättslagen helt i sin ordning att kopiera utan att köpa noterna. Du får kopiera en del av en bok, ett nothäfte, ett sånghäfte eller en enstaka originalnot och ge till din bästa kompis, ditt syskon, dina föräldrar, din fru och dina barn, men i princip inte till någon annan. Du får emellertid aldrig kopiera en olovligt framställd not! Observera att Du inte får ge en kopia av ett verk till en kollega, en kurskamrat, en medlem i kören, en bandkompis eller en avlägsen släkting. Du får inte heller utan tillåtelse lägga ut noter på hemsidor och intranät.

 

Varför finns det regler som begränsar kopiering? Den som har komponerat ett verk och den som har bekostat tryckningen av noterna vill ha betalt för sitt arbete. Om rättighetshavarna får betalt kan de fortsätta sitt arbete och vi får ett rikt musikliv.

 

Vad är olovlig kopiering?

Om det visar sig att någon har kopierat fler exemplar än vad som är tillåtet eller använt exemplaren i strid med vad ovan anges kan upphovsmannen och dennes förlag kräva skadestånd för den olovliga
kopieringen och även lämna in en polisanmälan.


Arrangemang
Den som gör ett arrangemang av ett skyddat verk måste ha upphovsmannens/ rättighetshavarens tillstånd om arrangemanget skall användas för annat än för privat bruk. Med privat bruk menas att man får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina närmaste vänner.
Arrangören kan inte ändra, sälja, framföra, hyra ut eller låna ut verket utan originalrättighetshavarens
tillstånd. Den som gör ett arrangemang efter samtycke från upphovsmannen/ rättighetshavaren har dock upphovsrätt till själva arrangemanget, men bara till själva arrangemanget och inte någon rätt till originalverket.

Arrangemanget är skyddat i 70 år efter arrangörens död. Även när ett arrangemang har gjorts av
ett fritt verk är arrangemanget skyddat i 70 år efter arrangörens död. Har en konsertarrangör/körledare beställt ett arrangemang kan inte konsertarrangören/ körledaren sälja, byta, framföra, hyra ut eller låna ut arrangemanget utan originalrättighetshavarens tillstånd, även om arrangören har lämnat sitt medgivande till uthyrning.
Beställare bör alltså kontrollera med originalupphovsmannen och dennes förlag om det är OK att använda det aktuella verket. Dessutom skall ersättning utgå till originalrättighetshavar en om ett arrangemang används.

 

Notkopiering
Kopiering av musikaliska verk och texter i skolan För att kopiera musikaliska verk och texter krävs vanligtvis upphovsmannens eller dennes förlags ("Rättighetshavarna") tillstånd. Vad gäller skolan har vissa avtal ingåtts så att lärarna inte skall behöva fråga rättighetshavarna varje gång de skall kopiera något. Rättighetshavarna har genom Bonus Presskopia (www.bonuspresskopia.se) tecknat avtal med bl.a. kommuner och friskolor.

 

Avtalen ger läraren rätt att kopiera en del material, men långt ifrån allt. Vad som får kopieras och antalet kopior som får framställas till varje elev beror på om det är fråga om Grund- och gymnasieskola, Universitet/högskola eller Musik- och kulturskola. Huvuddragen i avtalen
presenteras nedan och det förekommer vissa ytterligare specialregleringar, men för att inte komplicera det hela har vi avstått från att ta med dessa i denna översiktliga sammanställning. Avtalen
finns i sin helhet på SMFFs hemsida, www.smff.se.

 

Klassundervisning i grund och gymnasieskolan
Huvudprincipen i avtalet är att kopiering aldrig får ske för att ersätta eller minska inköpen av utgivna läromedel. Läraren får m.a.o. inte kopiera för att ersätta den normala tillgången på läromedel. Läraren får aldrig kopiera mer än 15 % av en bok och aldrig mer än 15 sidor. (Detta är den
s.k. 15/15 regeln.).
Vad gäller notböcker är antalet sidor du får kopiera än mer begränsat. Från ett samlingsverk som innehåller noter får läraren endast kopiera en femtedel av notsidorna av varje enskilt verk. Antal
sidor som får kopieras uppräknas till närmast antal hela sidor.

 

Om en sångbok innehåller flera verk får endast en femtedel av noterna till ett enskilt verk kopieras.
Om en sång är fem sidor lång så får alltså endast en sida kopieras. Av hela sångboken får sammanlagt högst 15 % kopieras, men aldrig mer än 15 sidor sammanlagt.

 

Läraren får inte kopiera: Körmaterial och lösa stämmor som ingår i ensemble- och orkestermaterial, om materialet finns tillgängligt på den svenska marknaden i separat tryck.

 

Musikaliskt verk för offentligt framförande, om åhörarna består av andra än klassen och barnens föräldrar. Universitet och högskola Huvudprinciperna i detta avtal är desamma som avtalet rörande
Klassundervisning i grund- och gymnasieskolan, se ovan.

 

Musik- och kulturskolor
De flesta musik- och kulturskolor har ingått ett av de två nedan rubricerade avtalen (A och B). I avtalet ingår att musikläraren ska ta en extra kopia av de verk som kopieras. Efter anmodan skall det kopierade materialet skickas till Musikförläggareförening enligt ett överenskommet schema.
Dokumentationen ligger till grund för fördelningen av den erstättning som avtalen ger och som går till upphovsmän och rättighetshavare vars verk blir kopierade.


A. Avtal avseende individuell undervisning
Läraren får bara kopiera för att komplettera den normala tillgången på noter vid sin egen musikundervisning. Du får alltså inte kopiera för att ersätta den normala tillgången på läromedel.

  • •Löst stämmaterial får kopieras för att tillgodose praktiska behov i den aktuella undervisnings- eller konsertsituationen.
  • Ur häften och böcker på mer än 48 sidor, exklusive eventuellt omslag, får läraren för samma elev kopiera högst 10 sidor per läsår.


Läraren får inte kopiera

  • Häften och böcker som innehåller mindre än 48 sidor.
  • Körnoter som finns tillgängliga i separat tryck.
  • Hyresmaterial.
  • Då rättighetshavaren har meddelat förbud mot kopiering.

 


Om kopiering är tillåten får verket kopieras i ett exemplar per elev och inom ramen för lärarens tjänst får läraren för sitt enskilda bruk framställa tre exemplar.

Vid kopiering är läraren skyldig att se till att källan samt upphovsmannens namn anges på kopian. Efter terminen skall samtliga kopior förstöras. Observera att digitala kopior inte omfattas av dagens avtal! Notera att skolorna enligt avtalet åtar sig att på begäran av SMFF, under en begränsad tidsperiod, lämna uppgift om kopieringens art och omfattning. Orsaken till statistikinhämtningen är att medel skall kunna betalas ut till de upphovsmän och förlag vars noter har kopierats.


B. Avtal avseende ensembleundervisning
Detta avtal är snarlikt avtalet ovan.
Den största skillnaden är att detta avtal bara omfattar ensembleundervisning.

Om läraren vill kopiera utöver kopieringsavtalen måste läraren inhämta tillstånd från rättighetshavarna. Bonus Presskopia kan inte ge sådana tillstånd.
Om det visar sig att någon på skolan har kopierat mer än vad som är tillåtet kan rättighetshavarna kräva skadestånd för den olovliga kopieringen och även lämna in en polisanmälan.

 

Digital kopiering
Avtalet omfattar inte digital kopiering. Det är inte tillåtet att med stöd av avtalet scanna in eller ladda ner ett verk för lagring på dator och lägga ut det på Internet eller intranät.


Kom ihåg!
Genom inköp av notböcker, nothäften och notblad stöds kompositörer och textförfattare som musikförläggarna samarbetar med. Genom musikförlagens verksamhet får unga och oetablerade
upphovsmän möjlighet att sprida sina verk, etablerade upphovsmänfortsätta sitt betydelsefulla arbete, och musikanvändarna ett stort urval av
gammal och ny musik.

Har du frågor så ring gärna till SMFF,
Svenska Musikförläggareföreningen 08-
783 88 00 eller besök www.smff.se.

Etiketter: noter