Nätverk i musik

Lördagen 2 oktober 2010 träffades Nätverk i Musik för tjugonionde gången. Nätverket startade 1994 och "sammanträder" varje år den första lördagen i oktober och den tredje lördagen i mars. För 16 år
sedan var ambitionen att implementera kursplanen i musik i LPO94.

 

Denna oktoberlördag var det dags för information och diskussion om de nya kursplanerna i musik för grundskola och gymnasieskola i Skola 2011. Knappa femtiotalet musiklärare var samlade när Annika
Falthin och Peter Larsson från Skolverket inledde konferensen med att kort redogöra för huvuddragen i kursplanerna.


Grundskolan
Mål för undervisningen och huvudsakligt innehåll är nu fastlagda av riksdagen (se notis om huvudsakligt innehåll!). Det som återstår och som skapar mest huvudbry för ansvariga är att hitta "vettiga" formuleringar för kunskapskraven, som ersätter betygskriterierna. I begreppet kunskapskrav ligger att eleven måste ha de kunskaper som formuleras i kursplanen – möjligheten att översätta de centrala betygskriterierna till lokala kunskapskrav och därmed "begriplig svenska", som någon av deltagarna sade, försvinner. Det är de centralt formulerade kunskapskraven som gäller. Skolverket har inte för avsikt att gå ut med några direktiv om hur lärare skall tolka dessa.

 

Som exempel kan Musikläraren nämna att vad gäller sång och spel skall eleven på A-nivå sjunga med säkerhet, på C-nivå med relativ säkerhet och på E-nivå i "någon mån". Vad gäller mer teoretisk kunskap skall eleven på E-nivå kunna göra "enkla kopplingar", på C-nivå göra "utvecklade kopplingar" och på A-nivå göra "välutvecklade kopplingar". Detta är formuleringar som gällde 2 oktober. De kan komma att ersättas....

 

Betyg sätts i en sexgradig skala. Skrivna kunskapskrav, s.k. berättelser, finns för betygen A, C och E.
Vid betygsättning skall allt läraren känner till om eleven bedömas. Detta betyder att även det som
eleven har lärt sig i den kommunala kulturskolan eller i annan frivillig verksamhet skall vägas in i
betyget.


Vad gäller nivån på kunskapskraven varierar uppfattningarna. Några tycker att kunskapskraven i
år 6 är för låga, andra att de är för höga. Här känns det som de avgörande faktorerna är tillgång till
behöriga lärare och ändamålsenlig utrustning. I sammanhanget meddelar Annika Falthin att det i
kommentarmaterialet i nuläget finns skrivningar om att "det måste finnas rimliga ramfaktorer" för
att eleverna skall ha möjlighet att nå kunskapskraven för samtliga betyg. Musiklärarens spekulation
är att sådana formuleringar kommer att strykas eftersom Skolverket knappast kan stipulera materiella villkor för kursplanens genomförande. Skolverket får fortfarande inte uttala sig om hur undervisningen skall bedrivas! Det är kommunerna som bestämmer över de medel som skall fördelas till skolan och dessa varierar, det vet vi.


Gymnasieskolan
Som Musikläraren i tidigare nummer informerat om försvinner kurserna i estetisk orientering på det
estetiska programmet och estetisk verksamhet som kärnämne på samtliga program. Det individuella
valet minskar med 100 poäng till 200 poäng. Extra meritpoäng för språk och matematik "ställer
också till det", för att använda Peter Larssons formulering. När man söker till högskolan får eleven
extra meritpoäng för språkkurser och matematikkurser. "Detta påverkar redan idag elevernas val". På
Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg hade man läsåret 09/10 två kursgrupper i engelska C. Innevarande
läsår finns det 10 grupper! Många av dessa elever läste tidigare estetiska kurser! På frågan om gymnasieskolan enligt gymnasieförordningen måste erbjuda estetiska kurser, svarade Peter Larsson lite uppgivet. "Javisst. Men inte vilka. Det räcker med att erbjuda drama som estetisk kurs!"

 

Efter denna inledning skedde diskussioner i grupper där huvudsakligen kunskapskraven diskuterades.


Avslutningsvis skulle Musikläraren vilja påstå att musikämnet i grundskolan klarat läroplansreformen
relativt väl. De estetiska ämnena i gymnasieskolan har däremot hamnat i strykklassen.
När det gäller utbildningen till förskollärare och grundlärare har regering och riksdag också placerat
de estetiska ämnena i denna klass. Möjligheterna att läsa dessa ämnen i den omfattning som krävs
för att leva upp till kursplanens mål och kunskapskrav har kraftigt reducerats. Det räcker framledes
med en halv termins