SMI 50 år

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) bildades 1960 och firar 2010 50-års jubileum. Lärosätet startades som ett alternativ till musikhögskolorna som då i huvudsak var inriktade på att utbilda musiker. Den kommunala musikskolan hade i början av 1960-talet fått luft under vingarna och många av lärarna i denna frivilliga skolform saknade lärarutbildning. SMI blev ett alternativ till musikhögskolornas lärarutbildning. 1981 blev SMI högskola och sedan 2007 har man examensrätt för följande utbildningar: tvåårig högskoleexamen i musikpedagogik, treårig kandidatexamen i musikpedagogik samt tvåårig examen i Logonomi.


Idag arbetar skolan i mångt och mycket efter samma koncept - att erbjuda lärare som saknar
formell kompetens en utbildning. Studierna integreras ofta med studenternas eget arbete som
lärare i musik.


Från och med 2011 stipulerar den nya skollagen att lärare i ungdomsskolan måste ha en för
yrket anpassad utbildning, en lärarexamen, för att erhålla en tillsvidareanställning.
Musikläraren ringde upp SMI:s rektor, Ian Plaude, för att fråga på vilket sätt SMI:s utbildning
skiljer sig från övriga högskolors lärarutbildningar?
- Det är viktigt att tydligt beskriva två skilda professionsutbildningar här, säger Ian Plaude.


SMI är sedan länge ledande med att utbilda till instrument- och sånglärare i Sveriges musikoch
kulturskolor. SMI har närkontakt med branschen, är tydligt praxisförankrad i professionen
och vår kandidatexamen i musikpedagogik anses vara en mycket bra utbildning för yrket
som lärare i denna skolform. Utbildningen är välrenommerad och förra året hade vi nära det
dubbla antalet sökande jämfört med föregående år.


- För grundskola och gymnasium är läget en helt annan. Där det tidigare fanns en lärarexamen,
finns det nu fyra olika lärarexamensformer, där ämnesläraren är den enda med en tydlig
musikämnesdimension. Samtliga lärosäten i Sverige söker under hösten examenstillstånd och
besked kommer först till jul. SMI har aldrig haft "lärarexamen", däremot har vår kandidatexamen
med Musik i Grundskolan profil gett lokal behörighet och varit en uppskattad inriktning.
Den profilen kommer inte att erbjudas 2011. SMI söker lärarexamen nu men med
positivt utfall räknar vi ändå inte med att starta utbildningen förrän tidigast hösten 2012.


- Vi söker också förskollärarexamen med en fördjupad profil i estetiska lärprocesser, informerar
Ian. Dessa pedagoger blir en slags "estetisk experter" i den framtida förskolan. Även denna
examen ämnar vi börja tidigast hösten 2012. Båda lärarutbildningarna gör vi i samarbete med
Mälardalens högskola med vilken vi har haft samarbete inom lärarutbildningen sedan 2007.

Etiketter: utbildning