Enkät om musikundervisning

Skolministeriet, som är ett radioprogram i P1 om skolans värld, skickade i mitten av hösten 2011 ut en enkät om hur "musikundervisningen hanteras i de kommunala grundskolorna". Frågorna skickades via e-post och ställdes till landets samtliga kommuner. Enkäten hade följande utformning:

 

Enkät om musikundervisningen på Din grundskola

 • Har din skola ett för ändamålet särskilt inrett musikklassrum?
 • Vilka av följande instrument finns där för användning av elever:
  • gitarr
  • piano/keyboard
  • blås
  •trummor
  • andra instrument
 • Har din skola en lärarutbildad och behörig musikpedagog för all musikundervisning?
 • Hur många timmar i veckan per elev har man på er skola musikundervisning?
 • Hur skulle Du uppskatta fördelningen teori och praktiskt musicerande under en termins musikundervisning?
  • Mest musicerande
  • Mest teori
  • Lika mycket av både och
 • Om du skulle vikta musikundervisningen mot andra praktisk/estetiska ämnen hur ser din personliga prioritering ut då? De övriga ämnen vi tänker på är bild, slöjd, idrott, hemkunskap. Musik är:
  •Ett viktigare ämne
  • Ett mindre viktigt ämne
  • Ett lika viktigt ämne
 • Om du skulle vikta musikundervisningen mot ALLA skolämnen-
  hur ser din personliga prioritering ut då?
  Musik är:
  • Ett viktigare ämne
  • Ett mindre viktigt ämne
  • Ett lika viktigt ämne
 • Om du fick välja, skulle du då vilja byta ut musiken mot ett annat praktisk/estetiskt ämne? Om ja, vilket?

TACK! Du bidrar till bra journalistik om skolan/Skolministeriet.

 

Resultat:

250 skolor i 113 av landets 289 kommuner svarade.

 • Av de svarande är det 15 % som inte har ett särskilt inrett klassrum för musikundervis- ningen.
 • En fjärdedel av de svarande skolorna har inte en utbildad musiklärare för att ta hand om musikundervisningen.
 • 10 % av dom som svarade på Skolministeriets enkät tycker också att musikämnet är ett mindre viktigt ämne än dom andra som finns i skolan.
 • Skolministeriets program visar även att musiklärarna tycker att de nya detaljerade och höjda kraven i skollag och läroplan blir svåra att tillmötesgå. Hur ska man hinna med att ge varje elev undervisning i till exempel ackompanjemang när man kanske har en klass på 30 elever 40 minuter i veckan?

(Resultattexten är skriven av producenten för Skolministeriet Matz Lundin

 

MR kommenterar:

Inledningsvis skulle vi vilja påstå att detta knappast är, som det påstås, god journalistik om skolan. I resultatet utelämnas svaren på de tre sista frågorna som handlar om musik- undervisningens berättigande och relevans i skolan. Likaså saknas redovisning av hur många timmar i veckan per elev skolorna har musikundervisning samt hur fördelningen mellan teori och praktiskt musicerande är, frågor som det hade varit intressant att ta del av svaren på.

 

Delar av enkätsvaren presenterades i Skolministeriet som sändes 22 november 2011.

Programrubriken var "Den orättvisa skolan".

Inledningsvis konstaterar programledaren att "musikklassrum saknas", att "musiklektioner ibland ses som förströelse", att "kunskapskraven har höjts" och att "inte alla musik- lärare är utbildade i den svenska orättvisa skolan".

Därefter intervjuas en musiklärare och elever från Mälarhöjdens skola. I reportaget berättar läraren om sin frustration att befinna sig mellan kunskapskraven och verkligheten. Varje vecka träffar läraren 350 elever som skall bedömas. "Jag räcker inte till" är en formulering som återkommer liksom "mindre undervisningsgrupper" och "nu är absolut gränsen nådd"

 

I den efterföljande diskussionen mellan Håkan Sandström, Skolinspektionen, Kristina Stenborg, Musiklärarnas Riksförening och Line Monclaire, skolledare i en F-5 skola får vi ta del av påståenden som att

 • det har skett en förskjutning mot teoretiska ämnen i skolan"
 • musikämnet är lågt prioriterat"
 • det finns höga framgångsfaktorer för elever i länder som prioriterar estetiska ämnen"
 • skolledningen måste ge lärare mer stöd. Det finns ingen som driver på om inte rektor gör det"
 • "det finns för stora kvalitetsskillnader i den undervisning som eleverna får"
 • "det finns fantastiska möjligheter i ämnet. Musik är bl a en identitetsskapande process som stöder elever språkutveckling..."

 

Musikläraren har varit i kontakt med ansvariga på Skolministeriet och bett om mer full-ständiga resultat. Vi har då fått enbart föga belysande kompletterande svar som att "det är rektor som svarat" och att Skolministeriet undvikit att fråga friskolor "därför att man ville granska de kommunala grundskolorna". Producenten och projektledaren Matz Lundin svarar avslutningsvis följande: "Jag kan tyvärr inte specificera mer. Det skulle kräva merarbete för oss som vi inte har tid till. Hela enkäten i sin grundform lämnar vi inte ut. Vi gör aldrig det med arbetsmaterial tyvärr."

 

Musikläraren ifrågasätter resultatens tillförlitlighet och om enkäten verkligen mäter det som avsågs att mätas. Om Skolministeriets enkät verkligen bidrar, som det formuleras i brevet till kommunerna, till "god journalistik om skolan" överlåter vi till Musiklärarens läsare att bedöma!

 

Etiketter: undervisning